bronvermelding genealogie pellemans


Anna weduwe Frans Jacobs.

R A Maarheeze, R 36 folio 12,
Op 29 januari 1691 compareerden voor de schepenen:
Anna weduwe Frans Jacobs ende Maria Peters, bejaarde mondige dochter, alle beide inwoonderen der Baronie van Cranendoncq.... .....dat voor ende ten behoeve van Ansem Franssen ende Mathijs Franssen alle beide wettige kinderen van de voorseide Anna. Indyen den voorseide Ansem ende Mathijs quamen te manqueeren aande jaerlijcksen pagt van seckere wintmeulen staende buyten de stad van Stockem, lande van Luyk, voor welcke voorzeide wintmeulen den voorzijde Ansem en Matthis jaerlijcks hebben gelooft voor prompte betalinge voor pagt los ende vrije geldt 350 gulden Luyckx aan henden van momboirs van onmondige kindern van Peter Andriessen van Stiphout zaliger ende gelooven de voorzeide comparanten te houden staende ende op te leggen ende te betalen den voorzeide jaerlijcksen pagt gelijk voorseid is.
Indien voorseide Ansem ende Mathijs aller jaeren de voorseide pagt niet promptelijck bij en betalen gelijck sij hebben gelooft bij desen te doen soo hebben hen de voorseide borgen van alle achterstallige betalinge hun fast sterck gemaeckt alle te voldoen ende dat voor eene termijn van ses jaeren af te staen die het berouwt gelovende en verbindende van allen tgeene voorseid is de voorseide twee borgen op te legen ende betaelen sonder eenig teegensegggen van regt., den voorseide pagt gelijck nogmaels hier voorens is gestipuleet ende verclaeren wij schepenen etc....


R A Maarheeze, R 36 folio 36 en 37,
Het betreft hier een overeenkomst tussen Anna en de erfgenamen van Frans Jacobs den Mulder, welke werd opgemaakt 29 december 1691.
Compareerden d'gelijcke kinderen ende erfgenaemen van Frans Jacobs de mulder ende hebben hunne sceijdinge en delinge gedaen met believen van Anna Wijllem Berghmans hunne moeder, van alle goederen die voorseide Anna haere kinderen bij leven heeft laten deelen gelijkck die hier onder breder sullen gemoemt worden.
Item den huyse ende meubelen worden beide voorseide Anna gereserveert ende alsnog bij haer behouden, maer heeft voorseide Anna dese ondergenomineerde goederen bij provisie heeft laten deelen ende gelijck daer vijf kinderen sijn te weten:
Anssem Franssen voor sijn selve. Vaes Franssen voor sijn selve, Mathijs Franssen voor sijn selve, Wouter Jansen voor sijn selve ende als man ende momboir van Cornelia Franssen, Willem van den Seijlbergh voor sijn selve ende als man ende momboir van Elisabeth Franssen, altesamen mondigh.
etc etc.