bronvermelding genealogie pellemans


a513: Andriesken Andriessen Schrijvers (Driesken weduwe Dielis Lenders).


Budel R81 folio 87vso dd 29 februari 1708. Verscheen Dirck Corsten inwoonder alhier als man ende momboir van Marie Andriessen Schrijvers, Andrieske Andriessen Schrijvers beide inwoonderen alhier tot Buedel, als voorkinderen van Elisabeth Meeuwsen de Mulder ter eenre en Coenraet Janssen van Distel, Marie Weduwe Jan van Distel, geassisteerd met Jan van Distel haeren soon, alsmeede intervenierende voor Peeter van Distel, wonende tot Rotterdam, Jan Peters van Rekum, alsmede intervenierende voor sijne medebroeders ende Coenraet van Distel oock intervenierende voor Piter Liga als in huwelijk hebbende Perina Janssen van Distel, mede kinderen van Elisabeth Meeuwsen in tweeden huwelkijck verweckt bij Jan van Distel.

In de volgende akte scheiding en deling van de goederen van Jan van Distel en Lisbet Meuwssen.


Budel R59 folio 64 dd 28 maart 1719
In deze akte lezen we o.a. het volgende:
..... dat den voorn. Jan van der Parren op den 24 juny 1713 de molen tot Budel heeft komen bemalen en aenveerden als pagter van desselve en dat sedert den 24 juny tot ultimo december desselven jaers bijna den halven tijd niet en heeft gewaeyt. ....
De Buullanders waren daardoor genoodzaakt hun graan op watermolens in omliggende dorpen te laten malen.


Budel R59 folio 65 dd 28 maart 1719
Compareerden voor Peeter Stoffels ende Geerit van Weerden schepenen der heerlijkheid Buedel, baronie van Cranendoncq:
Willem Hendrik Trumpers, Yenneken Geert Wouters weduwe wijlen Jacob Janssen van Recum en Driesken weduwe Dielis Leenders, geadsisteert in desen met den voorn. schepen Stoffels en adsistent in dese, alle ingesetenen ende backers respectiven sijnde van competenten ouderdom dewelcke verclaerde onder presentatie van eede de selven t'allen tijde des noots ende versogt seijnde te doen ter requisitie ende instantie van Jan van der Parren pagter op den molen tot Budel ende Balten van Poppel ende Francis van der Parren deszelfs borgen, dat sij deponenten naer prelecture van de vorenstaende attestatie waerinne deponenten sijn schepenen van Budel op heden ten versoecke van voorn. Jan van der Parren alsmede deszelfs borgen, getuijght desselven met allen de clauselen ende poincten van woordig tot woordig daerinne begrepen ende uijtgedruckt staen te lauderen ende approberen gelijck sij lauderen ende approberen bij ende mitsdesen soodanig alsoff deze haere verclaeringhe van poinct tot poinct wierde gespecificeerd waertoe om cortheeijt wille bij desen specialijck werd gerefereert.
Ende verclaerden sij deponenten nogh wijders dat sijn ook in haer preve beneffens andere ingesetenen genootsaackt sijn geweest op andere omleggende plaetse daer wat er molen mede sijn staende in dier tijd als in bovenstaende attestatie staet gemisereerd met haeren graen hebben moeten ter molen gaen ende over sulcks den geheele inhoudt van dien ende verdient dese haere verclaeringe confronterende en confirmerende.


Budel R77 folio 18 en 19 dd 7 september 1719.
Marie Driessen weduwe wijlen Dirck Corsten Cardinaal vermaakt bij testament aan: Margariet, dochter van Corsten Janssen Cardinaal, een hof huijs en aengelagh, alsook twee percelen waylant. hare twee neven Willem en Leendert Dieliszn. twee vaetsaet saylant gelegen neven de molenpad op de root.


Budel R81 folio dd 1723.
Specifique lijst ofte memorie van goederen het recht van collatorale succesien subject, onder het distrikt van de stad en meijerije van 's-Hertogenbosch etc.etc. Maria Schrijvers weduwe van Dirck Cardinaal, overleden tot Budel den 30en september 1723. Corstiaan Jansen Cardinaal in naam van sijn dochter Margreta verweckt bij Maria Janssen Pauwels ende Leendert Dielis Pellemans soo voor hem selve als in naeme van sijn broeder Willem Dielis Pellemans etc. etc.