Afstammelingen van Mathijs Jacobs

Aantekeningen


2. Mathijs Jacobs

 1. Cijnsboek van Cranendonck, f2 vso ca. 1590,
  Mathijs Jacop Pelmanssen, mulder van Soerendonk van een copsaet lants gecocht van de gemeijnte van Zoerendonck.
 2. R A Maarheeze, R15 dd 29 april 1604,
  noemt hem eveneens mulder van Soerendonk (niet geverifieerd).
 3. GA Eindhoven Seghers KI, nr 706 dd 12 mei 1609,
  Mathijs Pellemans, molenaar te Zoerendonk geeft volmacht aan Laureijs Frist om in de Raden van Brabant de kosten voor reparatie aan de molen terug te bekomen.
 4. GA Eindhoven Seghers KI, nr 871 dd 2 mei 1617,
  Mathijs zoon van Jacob Pellemans, molenaar te Zoerendonk constitueert Peter van Leeuwen, deurwaarder der comptaire van Rentmeester Broeckhoven, om voor schepenen van 's-Hertogenbosch eene rente van f 42,- 's-jaars ten behoeve van jonker Rogier van Broekhoven, zoon van Hendrick, uit een huis te Zoerendonk, benevens twee beemden in " 't Hoibroek " aan de rivier de Aa en de Groote Heide èn een beemd aan de kappel van Zoerendonk.

3. Jacob Mathissen Pellemans

 1. R A Maarheeze, R 20 los vel Coopen die Jacob Matthissen Pellemans heeft vercocgt als volgt (origineel [70kb]) (origineel [127kb]):
 2. R A Maarheeze, R17 dd 18-5-1624,
  molder van Soerendonk.
 3. R A Maarheeze, R 18 f dd 2-3-1652,
  Jacob de mulder doet rekening tegen Hendrik Jansen als momboir van Lijsken Jansen verwekt bij Willemien Jansen, daar vader af was Jan Jansen.
 4. R A Maarheeze, R 18 dd 20 januari 1656,
  molder van Soerendonk.
 5. Jacob Matthijssen Pellemans
 6. Eindhoven R42 folio 22vso
  Dat voor ons comen is Jacob Matthijssen Pellemans, woonende tot Soerendonck ende heeft opgedragen ende met helmeling ende vertijden erffelijck overgegeven aen Johannes Marcelis Heuvelmans drossart des lands van Cranendonck een beemken gelijck ter plaetse geheijten inde vloet, binnen de dorpe van Soerendoncq voorseid met de eene sijde Willem Jan Bras, met d’ander sijde Nijs Reijnier Streck ende vanden Gemeijnen straet tot aen erve Hens Beers. Gelooft voorts die voorseide opdrageren ratium servare et warandiam super se et omnia sua bona habenda et aquirenda los ende vrij behale wegen ende waterlaeten de daer met recht over ende doorgaende, dorpslasten etc.
  Actum den 22 meij 1634 Coram Hendrick Houbracken ende Claes Alberts schepenen.
 7. Eindhoven R42 f 23
  Dat voor ons comen is Jacop Matthijssen Pellemans voorseid ende heeft soo voor hem selve als mede als momboir van de twee onmondige kinderen Mathijs Pellemans ende voorts als gemachtight van Ruth Pellemans Matthijssen als man ende momboir van Jenneken Mathijssen, Jan Schuyt ende Herman Franssen respective sijnde Jacobs broederen ende swageren ende beijde procuratie respective gepasseert voor schepenen van Maarheeze en Soerendoncq van datum 22 mei 1634, blijckende in dijen qualiteit opgedrasgen ende met helmelinge en vertijden erffelijck overgegeven aen Johannes Marcelis Hovelmans drossart des lands van Cranendoncq een hoybeempt gelegen onder de dorpe van Soerendoncq ontrent den raeobroeck met beijde sijden den heere drossart voorseid, cooper, de een eijnde de gemeijnen straet d’andere sijde de revier de AA, los ende vrijbehoudelijck wegen ende waeterlaeten daer met recht over ende door gaende, dorps commer ende lasten. Gelooft voorts die verseide gelooven dit opdraegen vertijen ende erstelijck overgeven altijd van ende van werden houden ende te werden als met erve met recht schuldig is te weiren onder verbant soo van sein propere eenighe als constitutien persoonen ende goederen habenda et aquirenda actum et coram ijtam ut ante.
 8. RA Eindhoven, R 46 f 331 dd 29-12-1657 en R 46 f 364 dd 7-5-1658,
  gewesen molder van Soerendonck.
 9. R A Maarheeze, R 20 f 12 dd 10-02-1670,
  Verkoopt Jacob Matthijs Pellemans "een huijs metten aengelagh"
 10. R A Maarheeze, R 20 f 253 dd ..-11-1679,
  Er vindt op verzoek van de erfgenamen een taxatie plaats van de nagelaten goederen van Jacob Mathijssen, gestorven tot Leijden in Hollant op den elfden oktober 1679 volgens een brief. Het betreft "een huijs en aengelagh onder Gastel soo groes als lant 'tsamen groot ontrent dreije vaetsaet, welcke bij ons wort gepriseert op hondert twintigh gulden." Verder zijn er onder Gastel geen roerende of onroerende goederen gelegen.

8. Frans Jacobs en Anne Willems

R A Maarheeze, R 35 dd 22 augustus 1687,
Frans Jacobs en Anne Willems zijn wettige huijsvrouw maken een testament op de langst levende. Francis is dan "Cranck liggende te bedde"
"...hebben sij testaerenden gewilt ende begeert willen ende begeeren mitsdesen dat de kinderen van hunne dochtere Elisabeth, verweckt bij Willem Jan Driessen zaliger, beneffens de kinderen dewelcke sij alreeds in de tweede bedde verweckt heeft met Willem van den Seijlbergh, haren tegenwoordigen man, ofte nog tsamen mochten comen verwecken egalijck in de goederen bij hun testatering naer te laten sullen deijlen, als ook het kind van Neeltjen, haere dochter verweckt bij Hendrik Janssen zaliger bij aldijen de voornoemde Neeltjen haer wederom mochten begeven in de tweede huwelijck ende daerinne kinderen mochten verwecken, met dien verstande nogtans dat hunne dochter soo lange sij leven van de goederen sullen mogen leven ...etc."


10. Jan Jacobs

 1. RA Mierlo, R 74 folio 131 v; dd 10-03-1689,
  Questie ende verschil over de naergelaten goederen wijlen Jan Pellemans in sijn leven molder van Mierlo gecompareerd Emont Janssen als man van Elisabeth dochter Jan Pellemans, Peter Jacob Smits als man van Jenneken Pellemans ende Marteken Matthijssen, wed. Goort Janssen Haubraken alle erfgenaemen wijle Jan Pellemans.
 2. RA Mierlo, R 72 dd 17-12-1668; dd 28-12-1671; dd 8-2-1674, molder van Mierlo

Hildegonda Aert Peters echtgenote van (10) Jan Jacobs Pellemans

RA Mierlo, R 76 folio 64 dd 14-08-1654, (testament)
gecompareert Mariken Jans Hilleken Aert Peters, huijsvrouwe van Jan Jacobs Pellemans aen Martijntien Mathijssen de selve voorschr. Hillekens dochter.


Emont Kivits echtgenoot van (29) Lijsken Pellemans

Budel R 48 f 211 dd 6-1-1693,
Volgens dit stuk was Emont Kivits, geh. met Lijsken Pellemans reeds molenaar van Budel vanaf 14-4-1692. Er worden nieuwe borgen aangesteld in plaats van diegenen welke tien maanden eerder op 14-4-1692 voor schepenen van Eindhoven waren benoemd, waaraan Dirck van 's-Gravensande toenmaals als rentmeester der Geestelijke Goederen te Eindhoven zijn vereiste approbatie verleend had. Voordien was Emont mulder van Hoydonck.


14. Anselmus Pellemans en Heijlken Peeters R A Maarheeze, R 38 folio 113 en 114 dd 26-10-1729, Verschijnen de erfgenamen van wijlen Ansem Fransen Pellemans en Heijlken Peeters voor de schepenen om de boedelscheiding vast te laten leggen. De betrokken personen zijn:


Jan Antony Stooten en 37. Anneken Pellemans

Maarheeze R39 folio 10 (1762):

Boedelscheiding voor de erfgenamen van Jan Antony Stooten en Anneken Pellemans:Antony Jansen Stooten, Jacobus van Emmerick in huwelijk hebbende Maria Jansen Stooten, Arnoldus Emmers in huwelijk hebbende Wilemijn Jansen Stooten en Wilhelmus Jansen Stooten allen tot Soerendonk en Dirk Jansen Stooten wonende tot Weert..


18. Elisabeth Franssen Pellemans

R A Maarheeze, R 37 folio 137 vso, Het betreft een overeenkomst tussen Elisabeth Franssen gehuwd met Willem van den Seijlbergh en weduwe van Willem Jansse Loes, aan de eene zijde en Lambert Willem baekens in huwelijk hebbende Willemina Willemse Loes, dochter uit het eerste huwelijk van voornoemde Elisabeth Fransen ter andere zijde. Zij komen overeen dat voornoemde Willemina willemse van Loes mee zal delen in de erfenis van beide eerstgenoemde personen, te samen met de in het tweede huwelijk verwekte kinderen.
In de margine lezen we dat dit overeengekomen recht met 400 gulden hollands geld is afgekocht op 2 juni 1717.


22. Cornelis Dirck Pellemans

 1. RA Bergeijck, R 81 folio 90 dd 02-10-1734,
  Minnelijcke scheijdinge en Deijlinge, die bij ende mits desen sijn doende Petrus Pellemans, Johanna Pellemans, geassisteerd met Antoni Leenderts haeren man ende momboir, ende Elisabeth Pellemans, geassisteerd met Bartel Janssen Smits haeren man ende momboir, kinderen en erfgenamen van wijlen Cornelis Dirck Pellemans en Elisabeth Zimon Vermeulen, in hun leven echte luijden ende sulcx van erfgoederen gestaen ende gelegen tot Riethoven.
  Eerstelijck heeft Petrus Pellemans verlaert niets ter werelt nu ofte namaels te pretenderen uijt hoofde van sijn ouders saliger uijt consideratie dat hij in sijne studie boven sijne susters soo sware considerabele penningen heeft gecost als alleenlijck sijn portie reserverende in den watermolen op stevoirt.
  Johanna Pellemans geassisteert met Antoni Leenderts haren man ende momboir is ten dele gevallen ...(o.a. een huijs hof en aengelagh en een respectabele hoeveelheid grond)... los ende vrij behoudens dorpscommer, lasten en verpondingen en hieruijt sjaers te vergelden in verscheijde texten ontrent negen stuijvers aen den abt van st Jacob.
  Elisabeth Pellemans geassisteert met Bartel Janssen Smits haeren man ende momboir is ten dele gevallen ...(verscheidene stukken grond)... los ende vrij behoudens dorpscommer, lasten en verpondingen.
  Blijven weijders den molen op stevoirt tussen voornoemde drie convidenten nogh onverdeelt. etc etc.
  Actum desen tweeden october seventien vier en dertig.
 2. RA Bergeijck, nr 81 folio 105 dd 7 mei 1735,
  Compareerden voor heeren schepenen en secretaris der dorpen van Riethoven en Borkel ondergenoemd: Antoni Leenderts, als in huwelijk hebbende Johanna Pellemans, Bartel Janssen Smits, als in huwelijk hebbende Elisabeth Pellemans, inwoonderen en ingesetenen alhier binnen Riethoven, mitsgaders Petrus Cornelis Pellemans, althans capellaen tot Hilvarenbeek en dus alle drie wettige kinderen van Cornelis Dirck Pellemans en Elisabeth Vermeulen in hun leven echte luijden mede alhier gewoond hebbende, dewelcke verclaeren in de bestendigste forme te constitueren en magtig te maken sulx sij doen mits desen den persoon van Petrus Francisci Pellemans Rooms priester tot Mesik (Melik) onder 't bisdom van Luijck ende Antoni Leenderts specialijk om uijt haer constituanten naeme op te liggen ende in te vorderen ende te ontvangen sodanige somme en portie als aen haer voor wijlen Heijltje Dirk Pellemans bij sekere testamente dispositie is gelegateert en wijders van de ontfangene penningen quitantie te passeren ende bij hem hierinne te doen ende te handelen enen eens off sij constituanten selfs present sijnde soude, comen off vermogen te doen al waart schoon dat hiertoe enige nadere speciaalder last .....etc. Actum dese sevenden meij 1735.
 3. RA Eersel, nr R52 folio 167 dd 15--01-1703,
  Cornelis Dirckzn Pellemans koopt Stevoirt-moliven van: 1) Lambert Derks gehuwd met 2) Catharina Peters, en kinderen 3) Evert Peters 4) Mathijs Peters.
 4. RA Eersel, nr R54 folio 169 dd 20-11-1714,
  Cornelis Dirckzn Pellemans, mulder te Stevoirt.
 5. RA Eersel, nr R 55 folio 26 dd 17-03-1724,
  Elis. Vermeulen weduwe Cornelis Dirckzn Pellemans te Riethoven met haeren zwager Francis Pellemans verpachte Stevoirt-moliven aan Andries Heivelmans, mulder Keersop.
 6. DTB Eersel, inv nr 5 folio 4 en inv nr 3 folio 59,
  Cornelius Pellemans was doopgetuige te Eersel bij de doop van Joanna Maria, dochter van Simon Vermeulen en Antonia Otterdijxs.