Stamboeknummer 39857

Rijksarchief den Haag inventarisnummer 2.10.50.257

Stamboek van de Onderofficieren en Soldaten van het Koloniaal-Werfdepot die den 21 October 1899 met het Stoomschip Ardjoenno naar Oost Indië zijn vertrokken.

1. Doorlopende nummers: 23135

2. Algemeen stamboeknummer in Indië: 52056

3. Namen en voornamen: Renkers, Dirk Sf 42106a

4. Namen der ouders, geboorteplaats, datum van geboorte, laatste woonplaats en signalement:
Vader: Aart Hendrik
Moeder: Grietje Tolboom
Geboren te Hoogland /Utr/ den 14 Februari 1873
Laatst gewoond te Hoogland
Bij zijne aankomst bij het korps lang 1.78 meter
Aangezicht: ovaal
Voorhoofd: gewoon
Oogen: Bruin
Neus: gewoon
Mond: idem
Kin: rond
Haar: bruin
Wenkbrauwen: idem
Merkbare teekenen: aan linkerwang

5. Waar - hetzij binnen of buitenslands - en wanneer in dienst getreden; omschrijving van het aangegaan akkoord, en de verdere militaire loopbaan:
Bij het 1e Regt. Vesting Art.ie den 8e Maart 1893 ingedeeld als loteling van de lichting 1893 uit de gemeente Hoogland /U/ onder No 6; 21 April 1893 in de gevangenis tot het ondergaan van een gevangenisstraf van 14 dagen waartoe hij vóór zijne indienststelling was veroordeeld; 5 Mei 1893 terug; 9 Juni 1893 idem voor 11 dagen; 19 Juni 1893 terug. Bij vonnis van de Arrond.s Rechtbank te Utrecht dd 15 Januari 1894 veroordeeld tot 15 dagen gevangenisstraf ter zake van mishandeling; 25 Juli 1894 met groot verlof; 3 September 1895 terug; 5 October 1895 met groot verlof.
     Krachtens Z.M. Besluit van den 29 Juli 1873 No. 39/Stsbl. No. 119 / op den 28e November 1898 overgenomen van het 1e Regt. Vesting Ar.ie als gedetacheerd bij de landmacht in Ned. Indië voor twee jaren, ingaande van en met den dag der ontscheping al daar met F 200 gratificatie.
     Den 27e Januari 1899 in de gevangenis tot het ondergaan van eene gevangenisstraf van 60 dagen, waartoe hij vóór zijne in diensttreding was veroordeeld; den 4e April 1899 terug.
     Den 14e April 1899 voor den krijgsraad in het 3e Mil. Arrond.t Bij sentantie van het H.M.G., in appel, van den 17e Maart 1899, de straf ingaande den 14e April d.a.v., veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf ter zake van wederspannigheid, door zes personen met vereenigde krachten gepleegd eenig lichamelijk letsel ten gevolge hebbende gehad.
     Den 14e October 1899 terug.

6. Bijgewoonde veldtochten, bekomen wonden, uitstekende daden; wanneer en op welke wijze afgegaan:
24 December 1900 als milicien ontslagen.
Reg. v. 12/06
Sergeant Vuurwerker der Art.
19 December 1905 wegens tijdelijke lichamelijke ongeschiktheid voor alle militaire diensten, bestemd om naar Nederland te worden opgezonden.

7. Opmerkingen:
A.H. Renkers te Hoogland
Terug koloniale reserve Agenda No. 599/06
Sergeant Vuurwerker
Terug per S.S. Gedé
Aangekomen te Rotterdam
den 28 Januari 1906
Contract overvoer
Exh. 1/31-19-6 No. 47


Nationale Militie: Provincie Utrecht

De Commissaris der Koningin in de Provincie Utrecht verklaart, dat aan Dirk Renkers,
geboren te Hoogland op 14 Februari 1873
zoon van Aart Hendrik
en van Grietje Tolboom
bij de loting voor de lichting der nationale militie van het jaar 1893 voor de gemeente Hoogland is ten deel gevallen No. 6 en dat hij op 8 Maart 1893 is ingelijfd en (nog is dienende) en den 28 November 1898 voor twee jaren is gedetacheerd bij de Landmacht in Nederlandsch Indie.
(Den 24 December 1900 als milicien ontslagen wegens geëindigden militiediensttijd, zijnde hij gehouden den tijd van welken hij in Nederlandsch Indie is gedetacheerd te volbrengen).
Geregistreerd No. 652
Utrecht, den 19 April 1907
De Commissaris der Koningin voornoemd
J.D. Schimmelpenninck

Koloniale Reserve

De Majoor, Commandant der Koloniale Reserve, verleent mits deze vergunning aan den sergeant Dirk Renkers om een huwelijk aan te gaan met Mejuffrouw Johanna Christina Haan.
Dit bewijs is na 14 Juni 1907 niet meer van kracht.

Nijmegen den 15 april 1907
De Majoor voornoemd