Geboorte-akte Willem Renkers

Geboorte Willem Renkers

Geboorte-akte No. 16

Op heden den negen en twintigsten dag der maand April achttien honderd acht en zeventig, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hoogland, verschenen:
Aart Hendrik Renkers, van beroep landbouwer, oud negen en dertig jaren, wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat op den zeven en twintigsten April dezes jaars, des namiddags ten vier ure, binnen deze gemeente in het huis staande in Zevenhuizen, wijk F numero dertien, is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit hem en zijne huisvrouw Grietje Tolboom, zonder beroep, wonende bij hem, welk kind zal genaamd worden Willem.
Van welke verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jacob Buitenhuis, van beroep landbouwer, oud acht en veertig jaren, en van Adrianus van Esveld, van beroep postbode, oud acht en twintig jaren, wonende beide alhier.
En hebben wij deze Akte, na gedane voorlezing, onderteekend nevens de comparant en de getuigen.

A.H. Renkers

J. Buitenhuis     J. Smitt

A. van Esveld