Amersfoort, overlijdensakte No. 214

Overlijdensakte Hendrik Renkers
Op heden den Veertienden dag der maand Augustus achttienhonderd negen en zestig, zijn voor ons ondergeteekende Jean Philippe Schlutter, Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Amersfoort, verschenen: Hendrik Hinten van beroep wever, oud zeven en twintig jaren, en Johannes van Brakel van beroep wever, oud vier en dertig jaren, wonende beide alhier welke ons hebben verklaard dat op den veertiende Augustus dezes jaars des morgens ten Elf ure, in het huis staande aan het S Janskerkhof, wijk C No is overleden Hendrikus Renkers oud vier maanden van beroep zonder geboren te Hoogland en wonende alhier zoon van Maria Renkers, dienstbode, alhier woonachtig; zijnde de aangevers bekenden van den overledene.
En hebben wij hiervan deze Akte opgemaakt, en na gedane voorlezing onderteekend met den eersten aangever, verklarende de tweede niet te kunnen schrijven uit hoofde het niet te hebben geleerd.

Hendrik Hinten