Overlijdensakte Gerard Adriaan Johan Renkers

's-Gravenhage, akte 2535, 2 september 1924, blad 74

Heden den tweeden September negentien honderd vier en twintig verschenen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente 's-Gravenhage Gerard Hendrik Bevers oud twee en vijftig jaren en Jan Timp oud zeven en vijftig jaren beiden wonende alhier die verklaarden dat op den een en dertigsten augustus dezes jaars des namiddags om half een ure in deze gemeente is overleden:
Gerard Adriaan Johan Renkers oud zestien jaren zonder beroep geboren te Batavia en wonende alhier ongehuwd en zoon van Dirk Renkers overleden en van Johanna Christina Haan zonder beroep, wonende alhier.
Hiervan is deze akte opgemaakt, die overeenkomstig de Wet is voorgelezen.
w.g.
G.H. Bevers
J. Timp
....