Geboorte-akte Hendrik Renkers

31 mei 1869, Geboorte-akte No. 23

Op heden en Een en dertigsten dag der Maand Mei achttien honderd negen en zestig, is voor ons ondergeteekende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hoogland, verschenen:
Aart Hendrik Renkers van beroep landbouwer oud een en dertig jaren, wonende alhier, welke ons heeft verklaard dat op den Een en dertigsten Mei dezes jaars, des snachts ten twee ure, binnen deze gemeente is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit hem en zijne huisvrouw Grietje Tolboom oud zeven en dertig jaren, wonende alhier
welk kind zel genaamd worden Hendrik
Van welke verklarig wij deze akte heden hebben opgemaakt in tegewoordigheid van Hendrik van Agteveld van beroep postbode oud twee en veertig jaren, en van Cornelis Elders van beroep wagenmaker oud drie en vijftig jaren, wonende beide alhier.
En hebben wij deze akte, na gedane voorlezing, onderteekend met ons de comparant en de getuigen.

A.H. Renkers   H. van Agtevelt   C. Elders   ... Smitt