Geboorte-akte Dirk Hendrik Renkers

Duist, akte 7 d.d. 30 september 1840

In den jare duizend acht honderd veertig, den dertigsten dag der maand September is voor ons Burgemeester Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Duist c.s. arondissement Amersfoort, provincie Utrecht, verschenen:
Hendrik Renkers oud negen en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Duist c.s.; welke ons heeft aangegeven, dat op den dertigsten dag der maand September dezes jaars, des morgens ten acht ure, binnen deze gemeente, in het huis, nummer zonder, een kind van het mannelijk geslagt is geboren uit Geertje Derk de Wit, deszelfs huisvrouw, oud zeven en dertig jaren, van beroep zonder wonende te Duist c.s.; en aan hetwelk hij verklaard heeft de voornamen van Dirk Hendrik.
Deze aangifte en verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit Voorburg oud drie en veertig jaren, van beroep landbouwer en van Daan van Heijendaal oud twee en dertig jaren, van beroep landbouwer, beiden in deze gemeente woonachtig.
En is deze akte door ons, benevens de getuigen, na voorlezing geteekend, ten jare en dage voormeld als verklarende den comparant niet te kunnen schrijven, of deszelfs naam te tekenen.

G. Voorburg   D. v. heijendaal   C.J. Philippo