Overlijdensakte levenloos kind van Wulfert Renkers en Bartha van Kleinwee

Amersfoort, overlijdensakte No. 72 d.d. 30 januari 1922

Heden dertig Januari negentienhonderd twee en twintig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Amersfoort:
Wulfert Renkers
oud zes en veertig jaren, Landbouwer, wonende te Hoogland, en Gijsbert van Valkengoed, oud twee en vijftig jaren, Landbouwer, wonende te Hoogland, die verklaarden dat op achtentwintig Januari dezes jaars des namiddags ten vijf ure, (is overleden)* Bartha van Kleinwee, thans overleden, echtgenoote van Wulfert Renkers, Landbouwer, te Hoogland is bevallen van een kind, hetwelk door de getuigen als levenloos wordt aangegeven.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

W. Renkers
G. van Valkengoed

*in de kantlijn staat: Doorhaling van twee gedrukte woorden goedgekeurd. Ondertekend met de 3 handtekeningen.