Overlijdensakte Bartha van Kleinwee

Amersfoort, overlijdensakte No. 73 d.d. 30 januari 1922

Heden dertig Januari negentienhonderd twee en twintig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Amersfoort:
Wulfert Renkers
oud zes en veertig jaren, Landbouwer, wonende te Hoogland, en Gijsbert van Valkengoed, oud twee en vijftig jaren, Landbouwer, wonende te Hoogland, die verklaarden dat op negenentwintig Januari dezes jaars des voormiddags ten twee ure in deze gemeente is overleden:
Bartha van Kleinwee, oud veertig jaar, geboren te Nijkerk, zonder beroep, wonende te Hoogland, echtgenoote van Wulfert Renkers, dochter van Arie van Kleinwee en Marie Kleter, beide overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

W. Renkers
G. van Valkengoed