Geboorte-akte Aart Hoefsloot

Hoogland, akte 28 d.d. 30-6-1894

In het jaar achttien honderd vier en negentig, den dertigsten Juni verscheen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hoogland
Gerrit Hoefsloot
oud zeven en veertig jaren, van beroep arbeider wonende te Hoogland. Dewelke ons verklaarde, dat op den negenentwintigsten Juni dezes jaars, des morgens ten acht ure, binnen deze gemeente ten zijne huize (Wijk F Numero drie) is geboren een kind van het mannelijke geslacht uit hem en zijne huisvrouw Geertruida Renkers zonder beroep, wonende te Hoogland aan welk kind gegeven wordt de voornaam van Aart.
Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Jacob Brouwer oud acht en veertig jaren, van beroep marskramer wonende te Hoogland en Arie van Dijk oud vier en dertig jaren, van beroep gemeentebode wonende te Hoogland als getuigen.
En hebben wij deze Acte na voorlezing onderteekend met de comparant en getuigen.

G. Hoefsloot    G. van Boetzelaer
J. Brouwer
A. v. Dijk