Geboorte-akte Hendrik Renkers

Duist, akte 3 d.d. 30 mei 1850

Op heden den Dertigsten Mei achttien honderd Vijftig is voor ons ondergetekende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente Duist c.s. verschenen Hendrik Renkers landman oud vijftig jaren wonende te Duist welke ons heeft verklaard dat op den negen en twintigsten dezer des avonds om acht ure binnen deze gemeente is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit hem en zijn huisvrouw Geertje de Witt oud acht en Veertig jaren wonende te Duist welk kind zal genaamd worden Hendrik. Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit Voorburg landbouwer oud twee en vijftig jaren en Daan van Heijendaal landbouwer oud Een en veertig jaren wondende beiden te Duist.
En hebben wij deze Acte na gedane voorlezing namens de getuigen onderteekend hebbende de comparant verklaard niet te kunnen schrijven.

G. Voorburg   D. v. heijendaal   S. Smitt