Geboorte-akte Gerrit Hoefsloot

Duist, akte 4 d.d. 30-9-1846

Op heden den Dertigsten September achttien honderd zes en veertig compareerde voor ons Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Duist c.s. Rijk Hoefsloot landbouwer oud Negen en veertig jaren wonende alhier, dewelke verklaarde dat op den acht en Twintigsten dezer des voormiddags om half Twaalf uren binnen deze gemeente is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit hem en zijn huisvrouw Heijltje de Wit oud veertig jaren wonende alhier en welk kind zal genaamd worden Gerrit.
Welke verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Klaas Malenstein tolgaarder, oud veertig jaren en Daan van Hijendaal, bode oud zeven en dertig jaren wonende beiden alhier. En hebben wij hier van opgemaakt deze acte welke na gedane voorlezing door de comparant de getuigen en ons Burgemeester is onderteekend.

D v heyendaal    R hoefslooot
A Smitt    K maalestijn