Trouwakte Hendrik Renkers en Gerarda Elders

Baarn, Akte 19 d.d. 28-6-1889

In het jaar achttien honderd negen en tachtig, den acht en twintigsten der maand Juni zijn voor ons raadslid Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Baarn, Provincie Utrecht, in het huis der Gemeente, in het openbaar verschenen:
Hendrik Renkers, oud negen en dertig jaren, van beroep arbeider, geboren en wonende te Hoogland, meerderjarige zoon van Hendrik Renkers, overleden en van Geertje de Wit, zonder beroep, wonende te Hoogland
en
Gerarda elders, oud vier en dertig jaren, zonder beroep, geboren te Hoogland en wonende te Baarn, doch voor minder dan zes maanden te Hoogland, meerderjarige dochter van Cornelis Elders en van Jannetje van Hamersveld, beiden overleden.
Welke ons verzocht hebben, het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen hebben plaats gehad aan de buitendeur van het Gemeentehuis alhier, de eerste op Zondag den zestienden der maand Juni achttien honderd negen en tachtig en de tweede op den Zondag daaraanvolgende den drie en twintigsten der maand Juni dezes jaars en onverhinderd zijn afgeloopen zoo wel alhier als te Hoogland alwaar de afkondigingen eveneens en op dezelfde dagen hebben plaats gehad.
Dientengevolge en nadat partijen, des gevraagd, elk afzonderlijk, aan ons, in tegenwoordigheid der natemelden getuigen hebben verklaard, "dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn", zoo verklaren wij Ambtenaren van den Burgerlijken Stand, in naam der wet, dat Hendrik Renkers en Gerarda Elders voornoemd, door den echt aan elkander verbonden zijn.
Van al hetwelk wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de navolgende getuigen, met namen:
Dirk Renkers, oud negen en veertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Hoogland, broeder van den bruidegom,
Bart Traa, oud vijf en veertig jaren, van beroep tolgaarder, wonende te Hoogland, neef van den bruidegom [zijn vrouw Jannetje de Wit is nicht van de bruidegom!],
Willem Elders, oud negen en dertig jaren, van beroep wagenmaker, wonende te Baarn, broeder van den bruidegom [er wordt natuurlijk bedoeld broer van de bruid!]
Cornelis van Isselt, oud twee en veertig jaren, van beroep schoenmaker, wonende te Eemnes, behuwd broeder van de bruid [getrouwd met Rutje Elders]
allen getuigen hiertoe verzocht
En hebben wij deze Acte, na voorlezing, tegeekend met de comparatnen en de getuigen.

H. Renkers   G. Elders   D. Renkers   B. Traa   W. Elders   C. van Isselt   G. Schuijer