Trouwakte van Willem Renkers en Hendrika Brouwer

Akte 13, 27 november 1907

In het jaar negentienhonderd zeven, den zeven en twintigsten der maand November zijn voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hoogland, in het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Willem Renkers, oud negen en twintig jaren, van beroep, brievengaarder, geboren te Hoogland en wonende te Hoogland, meerderjarige zoon van Aart Hendrik Renkers, overleden, en van Grietje Tolboom, zonder beroep, wonende te Hoogland,--- en ---
Hendrika Brouwer, oud twee en twintig jaren, van beroep zonder, geboren te Hoogland en wonende te Hoogland, meerderjarige dochter van Jacob Brouwer, van beroep marskramer, wonende te Hoogland en van Maria Blom, overleden.
En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd ten eerste hunne geboorteakten, ten tweede de akten van overlijden van den vader van den bruidegom en van de moeder der bruid.
De moeder van den bruidegom heeft blijkens de hierbij overgelegde authentieke akte hare toestemming tot dit huwelijk gegeven.
De vader der bruid alhier tegenwoordig verklaart in dit huwelijk toe te stemmen.
Daar geene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter Onzer kennis zijn gebracht, en de afkondigingen in deze Gemeente op zondagen, den tienden en den zeventienden November dezes jaars, zonder stuiting zijn afgeloopen, hebben Wij de Comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen die door de wet aan den huwelijksen staat zijn verbonden. Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, is door Ons in naam der wet verklaard, dat
Willem Renkers en Hendrika Brouwer door den echt aan elkander zijn verbonden.
Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Hendrik Renkers, Broeder van den Bruidegom, oud acht en dertig jaren, van beroep jager, wonende te Baarn,
Peter Renkers, Broeder van den Bruidegom, oud zes en dertig jaren, van beroep machinist, wonende te Hoogland,
Hendrik Blom, Oom van de Bruid, oud zeven en vijftig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Hoogland,
Jan van Dijk, Oom van de Bruid, oud negen en veertig jaren, van beroep winkelier, wonende te Hoogland.
Na voorlezing is deze akte door Ons onderteekend met de comparanten en de getuigen.

W. Renkers
H. Brouwer
J. Brouwer     B. te Lintelo
H. Renkers
P. Renkers
H. Blom
J. van Dijk