Overlijdensakte Gerrit Hoefsloot

Hoogland, akte 48 d.d. 25-11-1930

Heden den vijf en twintigsten November Negentien honderd-dertig verschenen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Hoogland Aart Hoefsloot, zoon van den overledene oud zes en dertig jaren, veehouder, wonende te Hoogland en Adrianus Hendrikus Renkers oud twee en twintig jaren, zonder beroep wonende te Hoogland, neef van den overledene die verklaarden, dat op den vijf en twintigsten November dezes jaars, des voormiddags te half zeven uur, in deze gemeente is overleden: Gerrit Hoefsloot, oud vier en tachtig jaren, veehouder, geboren en wonende te Hoogland, echtgenoot van Geertruida Renkers, zoon van Rijk Hoefsloot en van Heijltje de Wit, beiden overleden.
Waarvan akte, welke is voorgelezen.

A. Hoefsloot    Etierijs?
A.H. Renkers