Geboorte-akte Joannes Renkers

Hoogland, akte 34 d.d. 24-6-1867

Op heden den vier en twintigsten dag der Maand Junij achttien honderd zeven en zestig, is voor ons ondergeteekende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hoogland verschenen: Aart Hendrik Renkers van beroep landbouwer oud acht en twintig jaren, wonende alhier welke ons heeft verklaard, dat op den vier en twintigsten Junij dezes jaars, des morgens te drie ure, binnen deze gemeente is geboren een kind van het mannelijke geslacht uit hem en zijne huisvrouw Grietje Tolboom oud twee en dertig jaren, wonende alhier
wel kind zal genaamd worden Joännes.
Van welke verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Willem Schuur van beroep landbouwer oud zes en zestig jaren, en van Wouter van Beek van beroep veldwachter oud twee en dertig jaren, wonende beide alhier.
En hebben wij deze Akte, na gedane voorlezing, onderteekend nevens de comparant en de getuigen.

A.H. Renkers   A. Smitt
W. van Beek
W. Schuur