Duist, 23 juli 1838, Geboorte-akte No. 3

In het jaar een duizend acht honderd acht en dertig, den drie en twintigsten dag der maand July, des voormiddags ten elf ure, is voor ons Cornelis Johannes Philippo, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Duist c.s. gecompareerd:
Henricus Renkers, oud zes en dertig jaren, arbeider, wonende alhier, dewelke aan ons heeft voorgesteld een kind van het mannelijk geslacht, geboren op den drie en twintigsten July deze jaars, des morgens ten vier ure, binnen deze gemeente uit Geertruij Hendrikse wit, deszelfs huisvrouw, oud vier en dertig jaren en aan hetwelk verklaard heeft te zullen geven de Voornaamen van Aart Hendrik.
De gemelde voorstelling en verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit Voorburg oud negen en dertig jaren, van beroep landbouwer en van Daan van Heijendaal, oud negen en twintig jaren, van beroep landbouwer, beide wonende alhier als getuigen hiertoe verzocht.
En hebben wij deze acte, na gedane voorlezing onderteekend met de getuigen als verklarende den declarant niet te kunnen schrijven of deszelfs naam te tekenen.

G. Voorburg
D. v Heijendaal
C.J. Philippo