Geboorte-akte Grietje Tolboom

22 juni 1832, Geboorte-akte No. 4

In het jaar achttien honderd twee en dertig, den twee en twintigsten dag der maand Juni des voormiddags ten negen ure, is voor ons Cornelis Johannes Philippo, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Duitst c.s. gecompareerd:
Gerrit Tolboom, oud drie en veertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Duitst c.s., die ons heeft voorgesteld een kind van het vrouwelijk geslacht, verklarende, dat hetzelve den een en twintigsten Juni 1800 twee en dertig des namiddags ten zes ure, binnen deze gemeente is geboren uit Peternel van Romen, oud zeven en dertig jaren, deszelfs huisvrouw en dat aan hetzelve zoude worden gegeven de Voornaam van Grietje.
Die verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit Voorburg, oud vijf en dertig jaren, van beroep landbouwer en van Jacob Kok, oud een en vijftig jaren, van beroep landbouwer, wonende beiden in deze gemeente.
En hebben wij met den declarant en de getuigen deze Akte, na gedane voorlezing onderteekend.

G. Tolboom
Gerrit Voorburg
Jakob Kok
C.J. Philippo