Trouwakte Aart Hendrik Renkers en Grietje Tolboom

Akte 11, 21 september 1864

Op heden den een en twintigsten dag der maand September, achtien honderd vier en zestig, zijn voor ons ondergeteekende, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hoogland, in het huis der Gemeente verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan:
Aart Hendrik Renkers, arbeider, oud zes en twintig jaren, geboren en wonende te Hoogland, meerjarigen zoon van Henricus Renkers, overleden en van Geertrui Hendrikse Wit, landbouwster, wonende te Hoogland, oud drie en zestig jaren --------- En ------------
Grietje Tolboom, zonder beroep, oud twee en dertig jaren, geboren en wonende te Hoogland, Meerjarige dochter van Gerrit Tolboom, landbouwer, wonende te Hoogland en Peternel van Romen, overleden.
Van welk huwelijk de beide afkondigingen onverhinderd binnen deze gemeente hebben plaats gehad op den elfden en achttienden September dezes jaars.
En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd voor eerst hunne geboorte acten en ten tweede de acte van overlijden van den vader van den Bruidegom; de moeder van den Bruidegom alhier tegenwoordig heeft verklaard in dit huwelijk toe te stemmen.
Waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan de Huwelijken Staat verbonden zijn, hetwelk door hen uitdrukkelijk met ja beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door den Echt zijn vereenigd.
In tegenwoordigheid van Wulfert Tolboom, landbouwer, oud dertig jaren, broeder van de Bruid, Willem Schuur, landbouwer, oud drie en zestig jaren, zwager van de bruid, Wulfert Hoefsloot, landbouwer oud vijf en dertig jaren en Dirk Hoefsloot, landbouwer, oud vier en dertig jaren, beiden Neefs van den Bruidegom en wonende allen te Hoogland.
Welke ons onder eeden hebben verklaard wel te weten dat Geertrui Hendrikse Wit en Geertje de Wit, welke naam abusief in de acte van overlijden van den vader van den Bruidegom voorkomt, een en deselfde persoon is geweest.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze acte en na gedane voorlezing onderteekend nevens de comparanten en de getuigen, uitgenomen de derde comparante welke verklaart heeft niet te kunnen schrijven.

A.H. Renkers
G. Tolboom
W. Tolboom     J. Smitt
W. Schuur
W. Hoefsloot
D. Hoefsloot