Geboorte-akte Hendrik Renkers

Hoogland, geboorte-akte No. 16

Op heden den een en twintigsten dag der Maand April achttienhonderd negen en zestig, is voor ons ondergeteekende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hoogland, verschenen: Geertje de Wit weduwe van Hendrik Renkers, van beroep werkster oud vierenzestig jaren, wonende alhier welke ons heeft verklaard dat op den eenentwintigsten April dezes jaars des morgens ten zes ure, binnen deze gemeente is geboren een kind van het mannelijke geslacht, uit Maria Renkers, ongehuwd, zonder beroep oud vierentwintig jaren, wonende alhier welk kind zal genaamd worden Hendrik. Van welke verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Dirk Velthuizen van beroep arbeider oud dertig jaren van van Jan Rijnders van beroep arbeider oud zevenenveertig jaren, wonende beide alhier.
En hebben wij deze Akte, na gedane voorlezing onderteekend hebbende de comparante en de getuigen verklaard niet te kunnen schrijven.