20 juni 1891, Overlijdens-akte No. 37

In het jaar achttien honderd een en negentig, den twintigsten dag der maand Juni verschenen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Hoogland:
Dirk Renkers, zoon van de overledene, oud vijftig jaren, van beroep veehouder, wonende te Hoogland en Jacob Botterblom, zijnde geen bloedverwant van de overledene oud negen en twintig jaren, van beroep arbeider, wonende te Hoogland Dewelken ons verklaarden, dat op den negentienden dag der maand Juni dezes jaars, des middags ten een ure, binnen deze gemeente is overleden: Geertje de Wit, zonder beroep, oud zeven en tachtig jaren, geboren en wonende te Hoogland, weduwe van Hendrik Renkers en dochter van Dirk de Wit en Aaltje van de Grift, beiden overleden.
En hebben wij deze Acte na voorlezing onderteekend met de comparanten.

D Renkers     G J v Boetzelaer
J Botterblom