Hoogland, trouwakte Nr. 6, 16 mei 1911

Genlias Utrecht, 263/494/6

In het jaar Negentienhonderd Elf den zestienden der Maand Mei zijn voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hoogland, in het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan
Wulfert Renkers
oud vijf en dertig jaren, van beroep landbouwer geboren te Hoogland en wonende te Hoogland meerderjarige zoon van Aart Hendrik Renkers en van Grietje Tolboom beiden overleden en
Bartha van Kleinwee
oud negen en twintig jaren, van beroep dienstbode geboren te Nijkerk en wonende te Hoogland meerderjarige dochter van Arie van Kleinwee van beroep arbeider wonende te Amersfoort en van Maria Kleter overleden.
En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd hunne geboorte akten alsmede de akte van overlijden van de moeder der Bruid.
De Vader der Bruid alhier tegenwoordig verklaart in dit huwelijk toe te stemmen.
Daar geene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter Onzer kennis zijn gebracht, en de afkondigingen in deze Gemeente op zondagen den dertigsten April en den zevenden Mei zonder stuiting zijn afgeloopen, hebben Wij de Comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen die door de wet aan den huwelijken staat zijn verbonden. Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, is door Ons in naam der wet verklaard dat
Wulfert Renkers
en
Bartha van Kleinwee
DOOR DEN ECHT AAN ELKANDER ZIJN VERBONDEN.
Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Piet Renkers Broeder van den Bruidegom oud negen en dertig jaren, van beroep machinist wonende te Hoogland
Willem Renkers Broeder van den Bruidegom oud drie en dertig jaren, van beroep brievengaarder wonende te Hoogland
Cornelis van Kleinwee Broeder der Bruid oud vijf en twintig jaren, van beroep boerenknecht wonende te Hoogland
Willem Willemse zwager der Bruid oud vier en veertig jaren, van beroep arbeider wonende te Amersfoort.
Na voorlezing is deze akte door Ons onderteekend met de comparanten en de getuigen
W. Renkers
B. v. Kleinwee
A. van Kleinwee
P. Renkers
B. te Lintelo