Overlijdensakte Hendrik Renkers

Hoogland, akte 53 d.d. 15 december 1930

Heden den vijftienden December negentien honderd-dertig verschenen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Hoogland Hendrikus van den Tweel oud een en veertig jaren, veehouder, wonende te Hoogland en Arie van Dijk, oud zeventig jaren, gemeente-bode wonende te Hoogland die verklaarden dat op den vijftienden December dezes jaars, des voormiddags te half twee uur in deze gemeente is overleden:
Hendrik Renkers oud tachtig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Hoogland, weduwnaar van Gerarda Elders, zoon van Hendrik Renkers en van Geertje de Wit, beiden overleden.
Waarvan akte, welke is voorgelezen,

H. v.d. Tweel    A. v. Dijk    Etienijs?