15 augustus 1859, Overlijdens-akte No. 30

Op heden den vijftienden dag der maand Augustus achttien honderd negen en vijftig, zijn voor ons ondergeteekende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Hoogland, verschenen: Teunis de Wit, van beroep arbeider, oud zeven en zestig jaren, en Evert van Ramselaar, van beroep arbeider, oud vier en vijftig jaren, wonende alhier in Duist, welke ons hebben verklaard, dat op den veertienden Augustus dezes jaars, des morgens te tien ure, in het huis staande alhier in de Neerduist is overleden Hendrik Renkers, oud acht en vijftig jaren, van beroep landbouwer, geboren te Wamel, wonende alhier in Duist, echtgenoot van Geertje de Wit en zoon van Arien Renkers en diens huisvrouw, beiden overleden.
En hebben wij hiervan deze Akte opgemaakt, en na gedane voorlezing, onderteekend verklarende de declaranten niet te kunnen schrijven.

J. Smitt.