Geboorte-akte Margaretha Hoefsloot

Hoogland, akte 29 d.d. 16-5-1893

In het jaar achttien honderd drie en negentig den Zestienden Mei verscheen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hoogland
Gerrit Hoefsloot
oud zes en veertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Hoogland. Dewelke ons verklaarde, dat op den vijftienden Mei dezes jaars, des nachts ten twee ure binnen deze gemeente ten zijnen huize (wijk F Numero vier) is geboren een kind van het vrouwelijke geslacht uit hem en zijne huisvrouw Geertruida Renkers, boerin wonende te Hoogland
aan welk kind gegeven wordt de voornaam van
Margaretha
Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Jan Renkers oud vijfentwintig jaren, van beroep landbouwer wonende te Hoogland en Antonie van den Hoven oud eenenveertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Hoogland als getuigen.
En hebben wij deze Acte na voorlezing onderteekend met de comparanten en getuigen.

G. Hoefsloot    G.J. van Boetzelaer
J. Renkers
A. van den Hoven