Geboorte-akte Alijda Gijsberta van Ruitenbeek

Hoogland, akte 41 d.d. 14-7-1900

In het jaar negentien honderd, den veertienden Juli, verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hoogland Thomas van Ruitenbeek oud drie en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Hoogland. Dewelke ons verklaarde, dat op den dertienden Juli dezes jaars, des middags ten twaalf ure, binnen deze gemeente ten zijnen huize (Wijk F Numero vijfentwintig) is geboren een kind van het vrouwelijke geslacht uit hem en zijne huisvrouw Johanna Margaretha van den Bremer, zonder beroep wonende te Hoogland aan welk kind gegeven worden de voornamen van Alijda Gijsberta.
Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Johannes Maasen oud drie en veertig jaren, van beroep klompenmaker wonende te Hoogland en Arie van Dijk oud veertig jaren, van beroep gemeentebode wonende te Hoogland als getuigen.
En hebben wij deze Acte na voorlezing onderteekend met de comparant en de getuigen.

Th. v. Ruitenbeek    G. v. Boetzelaer
J. Maasen
A. v. Dijk