Hoogland, trouwakte No. 6 d.d. 13 juni 1894

Genlias Utrecht, 281/226/6

Op heden den dertienden Juni achttien honderd vier en negentig zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hoogland aan het Huis der Gemeente verschenen ten einde een Huwelijk aan te gaan
Hendrik Renkers koopman oud vijf en twintig jaren geboren en wonende te Hoogland, meerderjarige zoon van Aart Hendrik Renkers landbouwer en van Grietje Tolboom zonder beroep wonende beiden te Hoogland
En
Hendrika Smink zonder beroep oud vijf en twintig jaren geboren en wonende te Hoogland, meerderjarige dochter van Wouter Smink landbouwer en van Elisabeth van den Hengel zonder beroep wonende beiden te Hoogland.
De afkondigingen hebben alhier, zonder stuiting, plaats gehad den derden en den tienden Juni dezes jaars.
Zij hebben tot dat einde aan ons overlegd hunne geboorte acten.
De ouders van den Bruidegom en de ouders der Bruid alhier tegenwoordig hebben verklaard in dit huwelijk toe te stemmen.
Waarna wij hen bij name en afzonderlijk hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en of zij getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn. Nadat dit door hen, ieder in het bijzonder, met ja beantwoord was, hebben wij in naam der wet verklaard, dat ij door den echt aan elkander verbonden zijn. In tegenwoordigheid van
Hendrikus Smink landbouwer oud een en dertig jaren, brouder van de Bruid
Gerrit Epskamp koopman oud vijf en veertig jaren, zwager van de Bruid
Jan Renkers landbouwer oud zeven en twintig jaren, boreder van den Bruidegom.
Dirk Hendrik Renkers veehouder oud vier en vijftig jaren, oom van den Bruidegom
wonende allen te Hoogland
Van welke voltrekking die in het openbaar heeft plaats gehad wij deze Acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparanten en de getuigen uitgenomen de derde en vierde comparant en de tweede getuige die verklaard hebben niet te kunnen schrijven als hebbende het niet geleerd.
H. Renkers
Heintje Smink
A.H. Renkers
G. Tolboom
H. Smink
J. Renkers
D.H. Renkers
.... Boetzelaar