BS Hoogland, overlijdensakte 9

In het jaar Negentienhonderd Vijf den elfden der maand Maart verschenen voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hoogland: Peter Renkers, zoon van den overledene oud drie en dertig jaren, van beroep machinist wonende te Hoogland
en Wilhelmus Hartman oud veertig jaren, van beroep koopman wonende te Hoogland,
die verklaarden, dat op den negenen der maand Maart dezes jaars des namiddags ten vier ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk F Nummer dertien is overleden
Aart Hendrik Renkers
oud zes en zestig jaren, van beroep landbouwer geboren te Hoogland en wonende te Hoogland echtgenoot van Grietje Tolboom, zonder beroep wonende te Hoogland
zoon van Henricus Renkers en Geertrui Hendrikse Wit, beiden overleden. Na voorlezing is deze akte door Ons ondertekend met de comparanten
P. Renkers
W. Hartman
... Boetzelaar