Overlijdensakte Joannes Renkers

Stoutenburg, akte 5 d.d. 10-4-1900

In het jaar negentien honderd, den tienden dag der maand April verschenen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Stoutenburg Pieter Renkers, broeder van den overledene oud acht en twintig jaren, van beroep machinist, wonende te Hoogland, en Peter Kuijt oud zes en zestig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Stoutenburg
Dewelken ons verklaarden, dat op den tienden dag der maand April dezes jaars, des voormiddags ten tien ure, binnen deze gemeente overleden is:
Joännes Renkers, oud twee en dertig jaren, landbouwer, geboren te Hoogland en wonende te Stoutenburg, echtgenoot van Hendrika van den Heiden, zoon van Aart Hendrik Renkers, landbouwer en van Grietje Tolboom, zonder beroep, beiden wonende te Hoogland.
En hebben wij deze Acte na voorlezing onderteekend met de beide aangevers

P. Renkers   ... de Beaufort
P. Kuijt