Geboorte-akte Johanna Christina Haan

11 maart 1884, Geboorte-akte No. 121

Heden den Elfden Maart achttien honderd vier en tachtig verscheen voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Zutphen, Jan Haan, oud Zesentwintig jaren, voerman, wonende alhier, die ons verklaarde dat zijne echtgenoot Christina van Beest, zonder beroep, op den Tienden Maart dezes jaars, des na middags te tien ure, (in een huis staande) ten zijne huize in de Polsbroek alhier is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, dat zal ontvangen de voornamen van Johanna Christina.
Gedaan in tegenwoordigheid van Jan du Plessis oud een en zeventig jaren, daglooner, wonende alhier, en Bernard Nijkamp, oud drieendertig jaren, broodbakker, wonende alhier.
Waarvan akte, die, na voorlezing, is geteekend door ons met den vader en de getuigen.