Hoogland, trouwakte No. 8, 10 februari 1904

Genlias Utrecht, 263/493/8

In het jaar Negentienhonderd Vier den tienden der maand Februari zijn voor Ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hoogland in het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Peter Renkers
oud twee en dertig jaren, van beroep machinist geboren te Hoogland en wonende te Hoogland meerderjarige zoon van Aart Hendrik Renkers landbouwer en Grietje Tolboom zonder beroep wonende beiden te Hoogland en
Maria Steenkamp
oud drie en dertig jaren van beroep dienstbode geboren te Stoutenburg en wonende te Hoogland meerderjarige dochter van Arie Steenkamp en Cornelia Cathrina Brouwer beiden overleden
En hebben zij tot dat einde aan ons overlegd hunne geboorteacten.
Daar gene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter Onzer kennis zijn gebracht, en de afkondigingen in deze Gemeente hebben plaats gehad op zondagen den een en dertigsten Januari en den zevenden Februari dezes jaars zonder stuiting zijn afgelopen, hebben Wij de Comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijken staat zijn verbonden. Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, is door Ons in naam der wet verklaard dat
Peter Renkers
en
Maria Steenkamp
DOOR DEN ECHT AAN ELKANDER ZIJN VERBONDEN.
Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van
Hendrik Renkers, broeder van den Bruidegom oud vier en dertig jaren, van beroep timmerman wonende te Baarn
Wulfert Renkers, broeder van den Bruidegom oud negenentwintig jaren, van beroep landbouwer wonende te Hoogland
Willem Steenkamp, broeder van de Bruid oud vijf en veertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Hoogland
Adrianus van Dijk, oud twee en zestig jaren van beroep landbouwer wonende te Hoogland.
Na voorlezing is deze akte door Ons onderteekend met de comparant en de getuigen.
P. Renkers
M. Steenkamp
H. Renkers
W. Renkers
W. Steenkamp
A. van Dijk
... Boetzelaar