NATIONALE MILITIE
PROVINCIE UTRECHT

Model No. 1 Litt. B
Art. 8 der Wet van den 19den Augustus 1861
(Staatsblad No. 72)
Art. 2 van het Koninklijk besluit van den 17den December 1861
(Staatsblad No. 127)

DE COMMISSARIS DES KONINGS IN DE PROVINCIE UTRECHT
verklaart, dat Aart Hendrik Renkers
geboren te Duist den 23 July 1838,
wonende te Duist, van beroep landman,
zoon van Henricus
en van Geertrui Hendrikse Wit
wonende te Duist (of __ overleden te ___ den ___)
in het inschrijvings-register van de gemeente Bunschoten van het jaar 1857 voor de ligting van het jaar 1857 is ingeschreven, en dat hem vervolgens bij de loting is ten deel gevallen no. 35, dat, buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verpligt.

Geregistreerd No. 1029

B. Reede

Gegeven te Utrecht den 9 September 1864
De Commissaris des Konings in de Provincie Utrecht