Geboorte-akte Hendrika van der Heijden

Woudenberg, akte 45 d.d. 8-10-1860

In het jaar achttien honderd zestig, den Achtsten dag der maand October verscheen voor ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Woudenberg Provincie Utrecht, Aalbert van der Heiden, oud vijf en veertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Woudenberg Dewelke ons verklaarde, dat op den zevenden dag der maand October dezes jaars, des namiddags ten vijf ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk __ No. __ is geboren een kind van het vrouwelijke geslacht uit hem Declarant en Rijkje van den Heuvel, zijne huisvrouw
aan welk kind de Comparant verklaart dat gegeven wordt de voornaam van Hendrika.
Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Korstiaan van Ginkel oud een en vijftig jaren, van beroep kleedermaker wonende te Woudenberg en Hendrik van Groningen oud veertig jaren, van beroep veldwachter wonende te Woudenberg als getuigen.
Hebbende wij de tegenwoordige Acte, na voorlezing, onderteekend, met de getuigen, verklarende de vader uit onkunde niet te kunnen schrijven.

.. Lagerweij    K. v. Ginkel    H. v. Groningen