Overlijdensakte Evert Hendrik Renkers

Duist, akte 2 d.d. 9 juli 1852

Op heden den Negenden Julij achttien honderd Twee en Vijftig zijn voor ons Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Duist c.s. verschenen Hendrik Renkers landman oud Een en Vijftig jaren wonende te Duist en Klaas Krol, landbouwer oud acht en dertig jaren wonende te Hoogland welke ons hebben verklaard dat op den achtsten dezer des avonds ten zes uren in het huis staande in de Polder de Duist is overleden Evert Renkers zonder beroep oud vijf jaren en wonende te Duist zoon van Hendrik Renkers en Geert. de Wit.
En hebben wij hier van opgemaakt deze acte en na gedane voorlezing namens de tweede comparant onderteekend, hebbende de Eerste Comparant verklaart niet te kunnen schrijven.

K. Krol   A. Smitt