Overlijdensakte Hendrika van der Heijden

Zeist, akte 94 d.d. 8-6-1914

Heden, acht Juni negentienhonderd veertien, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Zeist, Gijsbertus van Velthoven, oud vier en twintig jaren, bode, wonende alhier, en Willem Cornelis Marinus Barend van Prattenburg oud vier en twintig jaren, gemeentebode wonende alhier, die verklaarden, dat op acht Juni dezes jaars, des voormiddags vier uur in deze gemeente is overleden:
Hendrika van der Heiden, oud drie en vijftig jaar, zonder beroep, geboren te Woudenberg en wonende te Leusden, gehuwd met Johannes van Daatselaar, dochter van Aalbert van der Heiden en van Rijkje van den Heuvel, beiden overleden.
Waarvan akte, welke ingevolge de wet is voor
gelezen.

G. v. Velthoven    ...
W.C.M.B. van Prattenburg

Leusden, akte 30 d.d. 16-6-1914

In het jaar negentien honderd veertien, dezn zestienden dag der maand Juni is door mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leusden ingeschreven een extract uit het register van overlijden der Gemeente Zeist waaruit blijkt, dat op den achtsten dag der maand Juni dezes jaars binnen de Gemeente Zeist is overleden: Hendrika van der Heiden, oud drie en vijftig jaren zonder beroep geboren te Woudenberg en wonende te Leusden, gehuwd met Johannes van Daatselaar, dochter van Aalbert van der Heiden en van Rijkje van den Heuvel beiden overleden.
En hebben wij het tegenwoordig extract ingeschreven overeenkomstig artikel vijftig van het Burgerlijk Wetboek met goedkeuring tevens der doorhaling van zes en twintig woorden in den loop dezer akte.

J. Boeschoten