Geboorte-akte Maria Renkers

Duist, akte 3 d.d. 8 mei 1844

In het jaar achttien honderd vier en veertig, den negenden dag der maand Mei, des voormiddags te tien ure, verscheen voor ons ondergeteekende Gerrit Voorburg, assessor bij ongesteldheid van den Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Duitst c.s. Provincie Utrecht, Hendrik Renkers, oud drie en veertig jaren, landbouwer, wonende te Duitst cum suis.
Dewelke ons verklaarde dat op den achtsten dag der maand Mei dezes jaars des avonds te zeven ure binnen deze Gemeente is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit Geertruida de Wit, deszelfs huisvrouw, oud negen en dertig jaren, zonder beroep, wonende mede alhier, aan welk kind de Comparant verklaart, dat gegeven wordt de voornaam van Maria.
Zijnde deze verklaring geschiedt in tegenwoordigheid van Rijk Hoefsloot, oud zes en veertig jaren, en Daan van Heijendaal, oud vier en dertig jaren, landbouwers, beiden wonende te Duitst c.s. als getuigen. Hebbende wij de tegenwoordige acte na voorlezing ondertekend, uitgezonderd de declarant, welke verklaarde niet te kunnen schrijven of zijn naam teekenen.

rijk hoefsloot   D v heijendaal   G Voorburg