Overlijdensakte Jacobus Hooft

Nieuwer-Amstel, akte 87

Heden den achtsten December NEGENTIENHONDERD NEGEN, verschenen voor Ons ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Nieuwer-Amstel Johannes Fijburg van beroep postbode oud veertig jaren, wonende te Amsterdam en Pieter Klaver van beroep concierge oud acht en vijftig jaren, wonende alhier die verklaarden, dat op den zesden December dezes jaars des namiddags ten een ure, binnen deze Gemeente in het huis staande alhier, wijk E, drie en veertig in den ouderdom van zes en zestig jaren is overleden Jacobus Hooft van beroep grondwerker geboren te Hoogland en wonende alhier gehuwd met Maria Renkers, zonder beroep, wonende alhier, zoon van Gerrit Hooft en van Hendje van 't Walderveen, beiden overleden. En hebben wij hiervan opgemaakt deze acte, welke, na voorlzezing, door ons en de aangevers is onderteekend.

In kantlijn: niets nagelaten, 2 meerderjarige kinderen.