BS Hoogland, overlijdensakte 26

In het jaar Negentienhonderd Negen den zesden der maand November verschenen voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hoogland: Willem Renkers, zoon der overledene oud een en dertig jaren, van beroep brievengaarder wonende te Hoogland
en Jacob Brouwer oud drie en zestig jaren, van beroep marskramer wonende te Hoogland,
die verklaarden, dat op den vijfden der maand November dezes jaars des voormiddags ten half negen ure binnen deze Gemeente in het huis Wijk F Nummer dertien is overleden
Grietje Tolboom
oud zeven en zeventig jaren, van beroep zonder geboren te Hoogland en wonende te Hoogland
weduwe van Aart Hendrik Renkers, dochter van Gerrit Tolboom en van Petronella van Romen beiden overleden.
Na voorlezing is deze akte door Ons ondertekend met de comparanten
W. Renkers
J. Brouwer
B. te Lintelo