Geboorte-akte Evert Hendrik Renkers

Duist, akte 4 d.d. 7 mei 1847

Op heden den zevenden Mei achttien honderd zeven en veertig compareerde voor ons Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Duist Hendrik Renkers landbouwer oud zes en veertig jaren wonende alhier de welke verklaarde dat op den zesden dezer des snachts ten Een ure binnen deze gemeente is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit hem en zijn huisvrouw Geertje de Wit oud vier en veertig jaren wonende mede alhier welk kind zal genaamd worden Evert Hendrik.
Gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit Voorburg, landbouwer oud negen en veertig jaren en Jacob Kok landbouwer oud vijf en zestig jaren wonende beiden alhier en hebben wij hiervan opgemaakt deze acte welke na gedane voorlezing door de getuigen en ons Burgemeester is onderteekend hebbende den Comparant verklaard niet te kunnen schrijven.

G. Voorburg   J. Kok   A. Smitt