Overlijdensakte Margaretha Hoefsloot

Hoogland, akte 4 d.d. 7-1-1919

In het jaar negentienhonderd negentien den zevenden der maand Januari verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Hoogland: Peter Renkers, oom der overledene oud zeven en veertig jaren, van beroep machinist wonende te Hoogland en Arie van Dijk oud acht en vijftig jaren, van beroep gemeentebode wonende te Hoogland, die verklaarden dat op den vijfden der maand Januari dezes jaars, des namiddags ten zeven ure, binnen deze gemeente in het huis wijk F nommer zeven en dertig is overleden
Margaretha Hoefsloot
oud vijf en twintig jaar, van beroep zonder geboren te Hoogland en wonende te Hoogland ongehuwd dochter van Gerrit Hoefsloot veehouder en Geertruida Renkers zonder beroep beiden wonende te Hoogland.
Na voorlezing is deze akte door ons onderteekend met de comparanten.

P. Renkers    B. te Lintelo
A. van Dijk