Geboorte-akte Geertruida Renkers

Hoogland, akte 1 d.d. 4-1-1865

Op heden den vierden dag der maand Januarij achttien honderd vijf en zestig, is voor ons ondergeteekende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hoogland verschenen:
Aart Hendrik Renkers van beroep landbouwer oud zesentwintig jaren, wonende alhier welke ons heeft verklaard, dat op den vierden Januarij dezes jaars, des smorgens ten acht ure, binnen deze gemeente is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit hem en zijne huisvrouw Grietje Tolboom oud twee en dertig jaren, wonende alhier welk kind zal genaamd worden Geertruida.
Van welke verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Tolboom van beroep landbouwer oud vier en dertig jaren, en van Teunis Kuijer van beroep landbouwer oud negen en twintig jaren, wonende beide alhier.
En hebben wij deze Akte, na gedane voorlezing, onderteekend, namens de getuigen hebbende de comparant verklaard niet te kunnen schrijven.

J. Tolboom    T. Kuyer    A. Smitt