Overlijdensakte Maria Renkers

Nieuwer-Amstel, akte 27

Heden den vierden April Negentienhonderd Zeven en Twintig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Nieuwer-Amstel, Joost Bakker van beroep veehouder oud zeven en veertig jaren, wondende alhier en Klaas Boon van beroep concierge oud acht en vijftig jaren, wonende alhier die verklaarden, dat alhier op den tweeden April dezes jaars, des voormiddags ten vijf ure, in den ouderdom van twee en tachtig jaren is overleden Maria Renkers zonder beroep geboren te Hoogland en wonende alhier, weduwe van Jacobus Hooft, dochter van Hendrik Renkers en van Geertruida de Wit beiden overleden. En heb ik hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing, is onderteekend door mij en de aangevers.

Kantlijn: RK Oostermeerkade 13, niets nagelaten, begraven Ouder Amstel.