Geboorte-akte Gerarda Elders

Hoogland, akte 1 d.d. 3 januari 1855

Op heden den Derden dag der maand Januarij achttien honderd vijf en vijftig, is voor ons ondergeteekende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hoogland, verschenen, Cornelis Elders, van beroep wagenmaker, oud veertig jaren, wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat op den Tweeden Januarij dezes jaars, des morgens te Zeven ure, binnen deze gemeente is geboren een kind van het Vrouwelijk geslacht, uit hem en zijn huisvrouw Jannetje van Hamersveld oud negen en twintig jaren, wonende alhier,
welk kind zal genaamd worden Gerarda.
Van welke verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Daan van de Kooij van beroep grofsmid, oud Een en Veertig jaren, en van Willem van Pluuren van beroep daghuurder, oud zeven en vijftig jaren, wonende beide alhier.
En hebben wij deze Akte, na gedane voorlezing, onderteekend met de comparant en de Eerste Getuige verklarende de tweede niet te kunnen schrijven.

C. Elders    D.S. van der Kooij    S. Smitt