Trouwakte Dirk Renkers en Johanna Christina Haan

Akte 42, 1 mei 1907

Heden een Mei negentien honderd en zeven verschenen voor mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Zutphen in het openbaar in het Gemeentehuis Dirk Renkers oud vierendertig jaren, sergeant vuurwerker bij de Koloniale reserve, geboren te Hoogland en wonende te Nijmegen, meerderjarige zoon van Aart Hendrik Renkers, overleden en van Grietje Tolboom, landbouwster wonende te Hoogland
En Johanna Christina Haan, oud drie en twintig jaren, zonder beroep geboren en wonende alhier, voor minder dan zes maanden te Apeldoorn, meerderjarige dochter van Jan Haan, arbeider en van Christina van Beest zonder beroep, beiden wonende te Apeldoorn
die mij verzochten hun voorgenomen huwelijk te voltrekken waarvan de afkondigingen alhier, alsmede te Nijmegen en te Apeldoorn zonder stuiting hebben plaats gehad op eenentwintig April en achtentwintig April, beide dezes jaars.
De ouders der bruid, hier tegenwoordig, verklaren in dit huwelijk toe te stemmen.
Ik heb partijen afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en zij getrouw zullen nakomen de plichten, door de wet aan den huwelijken staat verbonden. Na hierop van ieder afzonderlijk een toestemmend antwoord te hebben verkregen, heb ik, in naam der wet, verklaard, dat zij door den Echt aan elkaar zijn verbonden.
Gedaan in tegenwoordigheid van Hendrik Renkers, oud achtendertig jaren, jager wonende te Baarn, broeder des bruidegoms, Arend Frederik Lodewijk Wensink, oud negenendertig jaren, koopman, wonende alhier, oom der bruid, Gerrit Jan Vel, oud eenendertig jaren, zonder beroep, wonende alhier en Engbert Heijgemer, oud vierendertig jaren, behanger, wonende alhier.
Waarvan akte, die is voorgelezen.